با توجه به تصویر کلمه متناسب را حدس بزنید

حتما ببینید

سخن بزرگان