حل تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)

«حل تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)»

گفت و گو صفحه 70

برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟

از وسایلی مانند بیل و کلنگ ،وسایل حمل و نقل(فرغون)و..

با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می گیرد؟

به عنوان مثال با استفاده از فرغون مصالح را به طبقات می بریم.با استفاده از بیل و کلنگ برای کار با مصالح به کار می رود. در واقع هرکدام کار ساخت و ساز را به گونه ای برای ما آسان تر می کنند.

پرسش متن صفحه 70

یکی از کارگران یک فرغون پر از آجر را با استفاده از تخته ای که در شکل می بینید، بالا می برد. طرز قرار گرفتن تخته چگونه کار را برای او آسان می کند؟

به صورت شیب دار

کاوشگری صفحه 71

نحوه ی حرکت کتاب ها طول کش به سانتی متر
بار اوّل بار دوم بار سوم
به طور عمودی 60 56 63
روی سطح شیب دار 45 43 48

طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید:
الف) در کدام حالت، طول کش کمتر است؟ در حالتی که روی سطح شیب دار
ب)در کدام حالت، نیروی بیشتری برای جابه جا کردن کتاب ها لازم است؟

در حالت عمودی
7- پیش بینی کنید که اگر ارتفاع سطح شیب دار را تغییر دهیم، طول کش چه تغییری می کند.

اگر ارتفاع سطح شیب دار کمتر شود ، نیروی کمتری لازم است در نتیجه طول کش کمتر می شود.
برای بررسیِ درستی پیش بینی خود، آزمایش بالا را با سطح شیب داری که در اختیار دارید، در ارتفاع های مختلف تکرار کنید و نتایج را در این جدول بنویسید.

ارتفاع سطح شیب دار به سانتی متر طول کش به سانتی متر
4 46
7 54
10 67

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هرچه شیب سطح شیب دار بیشتر باشد نیاز به نیروی بیش تری برای بالا بردن شی از آن داریم .

فکرکنید صفحه 73

در هر تصویر، سطح شیب دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می کند؟

سطح شیب دار برای راحت تر شدن عبور معلولین ، نردبان برای راحت تر شدن دسترسی به مکان هایی با ارتفاع بلند ، سقف شیب دار خانه برای جمع نشدن باران در یک جا ، سرسره برای راحت سر خوردن و پایین آمدن ، جاده های شیب دار برای سریع تر پایین آمدن از کوه و پله های خانه برای دسترسی راحت از طبقه بالا به پایین .

فکرکنید صفحه 73

چرا کف آشپزخانه و حمّام و سطح خیابان ها را کمی شیب دار درست می کنند؟

در سطوحی که شیب دار نیست امکان  جمع شدن آب وجود دارد.

تا هنگام شست و شو ، آب به راحتی وارد چاه فاضلاب شود و کف زمین آسیب نبیند و آب گرفتگی اتفاق نیافتد.

پرسش متن صفحه 73

در ساختمان سازی از ابزارهایی مانند کلنگ (برای کندن زمین) و بیل (برای جابه جا کردن خاک) استفاده می شود. این ابزارها چگونه کارها را آسان می کنند؟

با قوی تر کردن نیرو و متمرکز کردن نیرو   بر یک نقطه و به دلیل تیز بودن سرآن باعث می شود تا کندن زمین با کلنگ راحت تر شود و بیل به دلیل تیز بودن  سر آن می توان خاک را به راحتی از روی زمین جمع کرد و جا به جا کرد.

مقایسه کنید صفحه 74

1- یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
2- یک سیب دیگر را بردارید و با دسته ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود.
3- بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه کنید و بگویید در کدام حالت سیب راحت تر و با نیروی کمتری بریده می شود.

بریدن سیب وقتی از کارد یا چاقو استفاده می کنیم بسیار راحت تر از زمانی است که از دسته ی قاشق استفاده می کنیم و نیروی کمتری برای آن می خواهد که آن هم به دلیل تیز بودن سر آن است.

فکرکنید صفحه ی 75

به شکل روبه رو توجّه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می توان تنه ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد.

با تبر ،اره دستی و یا اره برقی، زیرا سر تیزی دارد و می تواند آسان تر از وسیله ای دیگر آن را برید.

فعالیت صفحه ی 46

الف)درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید.
پ) دهانه ی بطری ها را مشاهده و با هم مقایسه کنید؛ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

در بطری پیچ دار بخش های شیب داری است. ولی در بدون پیچ شیب ندارد.
از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

شیب دار بودن اطراف در بطری باعث راحت تر شدن بسته شدن آن می شود.

پرسش متن صفحه 76

آیا می توانیم بگوییم پیچ ها از سطح های
شیب دار کوچکی درست شده اند؟ بله

فعالیت صفحه 77

در گروه خود، قرقره ای درست کنید و با استفاده از آن، چند شیء را تا ارتفاع های گوناگون بالا ببرید. نتیجه ی فعّالیت گروه خود را به کلاس گزارش دهید.

با استفاده از قرقره می توان هرچیزی که مس خواهید را خیلی راحت تر از حمل کردن با دست به ارتفاع بالا ببریم به همین دلیل در ساخت و ساز ها هم بسیار از قرقره استفاده می شود.

فعالیت صفحه 78

در هر گروه، حدّاقل با سه ماشین ساده (قرقره، سطح شیب دار و ..)وسیله ای بسازید و با آن وسیله کاری انجام دهید. برعهده ی دانش آموز

حتما ببینید

حل تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس چهارم:هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳ خود ارزیابی ۱. در متن درس چه کسانی به …

error: Content is protected !!