حل تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟

نگارش چهارم صفحه81

2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد.

ادب،آداب،مؤدّب

عالم،علم،معلوم

معطّر-عطر-عطّار

ناظر،منظور،نظر

3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد.

سعيد گل را چيد.

چید
سعید گل را

مریم داستان را خواند.

خواند
مریم  داستان را

مادرم غذا را پخت.

پخت
مادرم غذا را

صفحه82

1-با توجه به متن درس،كلمه ها گروه «الف»  را با كلمه های گروه «ب»تركيب کنید و
كلمه ی جديد را در قسمت ميانی بنويسيد.

بلندآواز-میان تهی-هنرنمای

2-حرف اوّل هر گروه از كلمه های زير را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛يك كلمه از متن بدست می آید؛آن را بنويسيد. 

سعی-غازی-لقمان

صفحه83

در جدول زير،يك كلمه با كلمه های دیگر فرق دارد. آيا ميتوانيد آن را پيدا كنيد؟

عالم-بی عمل-زنبور-بی عسل-ماند

صفحه84

ب)يكي از متنهاي كتاب علوم يا مطالعات اجتماعي را،كه در آن كلمه هایی مانند«او»،
«دومين»،«سوم»،«نخست»،«ابتدا»و«آخر»به كار رفته است،بخوانيد و جمله هایی را كه
اين كلمه ها در آنها است، پيدا كنيد و در زير بنويسيد.

او در ابتدا از سنگ، شاخه ی درختان و استخوان حیوانات او برای کندن زمین، پیدا کردن ریشه ی گیاهان و دوخت و دوز استفاده می کرد.

به این ترتیب،اوّلین روستاها بوجود آمدند.

اوّلین شهرها در کنار رودهای پرآب به وجود آمدند.

اوّل می رویم طاق بستان و توضیحاتش گفت: او بعدازظهر هم از بیستون دیدن می کنیم.

صفحه85و86

به بند مقدّمه توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند.سپس موضوع
بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد.

بند دوم:

لانه سازی،تخم گذاری و نحوه مراقبت از پرستوهای تازه بدنیا آمده

بند سوم:

مشکلات پرستوها در فصل پاییز

بند چهارم:

خطرات کوچ پرستوها

حتما ببینید

حل تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم …

error: Content is protected !!