حل تمرین علوم ششم|درس چهارم:سفر به اعماق زمین

حل تمرین علوم ششم|درس چهارم:سفر به اعماق زمین

گفت و گو صفحه 26

از معلّم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد.
پس از شماره گیری چه اتفّاقی می افتد؟ در این باره گفت وگو کنید.

تلفن می لرزد و باعث لرزش میز زیر آن می شود.
آیا شما موارد دیگری از لرزش اجسام را می شناسید؟ نام ببرید.

لرزش زمین ، لرزش ماشین هنگامی که صدای ضبط زیاد است. لرزش شیشه ها هنگام وزش باد ، لرزش برگ درختان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 27

از یک سر میز آهنی به آن ضربه ای بزنید به طوری که هم کلاسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش های ایجاد شده را حس کند.
همین آزمایش را برای میزهای چوبی و پلاستیکی نیز تکرار و نتیجه ی حاصل را با هم مقایسه کنید.

انتقال لرزش در میز آهنی بیشتر از میز چوبی و پلاستیکی است زیرا میز اهنی فشرده تر است و ذرات آن با هم ارتباط بیشتری دارند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 30

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

جزیره های کوچک – آتشفشان ها -کوه – گودال – زلزله

error: Content is protected !!