حل تمرین فارسی پنجم/ فصل پنجم،درس پانزدهم:کاجستان

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۱۸

درست  و نادرست 

۱. باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاک بیرون هستند، آرام شد.

۲.دو کاج ،سالهای سال با هم دوست بودند.

۳. در یک روز پاییزی باد شدیدی وزید.

درک مطلب

۱.علت آرام شدن باد چه بود؟

جواب۱: دیدن دوستی محبت و مهربانی دو کاج

۲. ده ،چگونه به کاجستان تبدیل شد ؟

جواب۲: وقتی میوه های کاج روی زمین می ریخت از آن دانه ها دوباره کاج های جدیدی می رویید.

۳. کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟

جواب۳: گفت که به تو کمک می کنم ودوستی مان را ازیاد نمیبرم یک روز هم ممکن است همین اتفاق برای من بیفتد.

۴.کدام بیت های درس را بیشتر می پسندید دلیل خود را بیان کنید

جواب ۴: بیت هایی که از زبان دو کاج گفته میشود حس متفاوت را ایجاد میکند وقتی که تصور می کنیم به صحبت دو کاج گوش می دهیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۱۹

درک و دریافت 

۱. کدام مثل با محتوای داستان همخوانی دارد؟

الف) هرکسی را بهر کاری ساختند .

ب) هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.

پ )نابرده رنج گنج میسر نمیشود .

ت) درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

ث) پیری و معرکه گیری.

جواب ۱: درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را

۲. به نظر شما ثروت پدر بزرگ چه بود ؟

جواب۲: زندگی

۳. منظور حصار از اینکه گفت:” راز زندگی فقط یک چیز نیست”چه بود؟

جواب۳:راز زتدگی در هر موجودی نمود منحصر به خود رادارد راز زندگی فقط در یک چیز نیست بلکه در تمام مخلوقات است و همه چیز درکنارهم معنا می یابد.

۴. شخصیت های داستان را بر اساس شکل زیر بیان کنید:

شخصیت اصلی نوه پیرمرد
شخصیت های فرعی پیرمرد_ خودرو_درخت_کشاورز_ویلن_نردبان_دریا_لاک پشت_تخت_حصار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۲۰

حکایت : حکمت

پس از گفت و گو درباره مثل های زیر، مشخص کنید ، مفهوم حکایت با کدام ضرب المثل های زیر تناسب دارد ؟

_از هر دست بدهی از همان دست هم میگیری

_ هرکه بامش بیش برفش بیشتر.

_ زبان سرخ ،سر سبز میدهد بر باد

_ سواره خبر از حال پیاده ندارد.

_ قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید .

_ خواستن توانستن است.

جواب:

  • قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
  • سواره خبر از حال پیاده ندارد.
error: Content is protected !!