حل تمرین فارسی ششم/فصل ششم،درس پانزدهم:میوه ی هنر

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۹

درک مطلب 

۱.علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟

جواب۱: نداشتن میوه و بی ثمر بودن

۲.منظور شاعر از مصراع “کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار” چیست؟

جواب۲: یعنی حرف خوب بدون عمل خوب هیچ فایده ای ندارد.

۳.به نظرشما پیام این شعر چیست؟

جواب۳: ثمره ی زندگی انسان دانش و حکمت است. و انسان همیشه باید تلاش کند تا دانش و حکمت کسب کند.

۴.به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

جواب۴: دارد، درخت سپیدار زیباست و فضارا قشنگ می کندمثل بقیه درختان سایه ی خنک دارد و اکسیژن تولید میکند .می تواند لانه ی یک پرنده باشد .و حتی از چوبش هم استفاده های بسیاری میکنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۰۰

حکایت 

چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می کنند ، نباید خوشحال شویم؟

جواب: چون چیزی که باعث تعریف فرد نادان میشود چیز خوبی نیست. این یعنی در ما چیزی مثل خودش را دیده که خوشش آمده واز آن تعریف می کند.

error: Content is protected !!