حل تمرین فارسی هفتم/فصل دوم،درس چهارم:زیبایی شکفتن

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۰

خود ارزیابی 

۱. منظور از” آسمان مثل یک تبسم شد” چیست ؟

جواب۱: آسمان صاف و روشن شد.

۲. به نظر شما چرا بزرگترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه یاد می کنند؟

۲. چون قدرش را آن طور که باید ندانسته اند و اینکه کوتاه و زود گذر بود.

۳. نوجوانی زیباست .چه کنیم تا زیباتر شود؟

جواب۳: با کسب علم و مهارت و با شادی و لذت بردن از آن قدرش را بدانیم. و آن را به بیهودگی نگذرانیم.

صفحه ۴۱

کار گروهی

۱.درباره نیازهای اساسی یک نوجوان گفت و گو کنید.

جواب۱: شاد بودن و لذت بردن صحیح ، دوست داشته شدن و دوست داشتن ، مورد حمایت قرار گرفتن ، تشویق شدن ، تایید شدن

نوشتن

۱. پنج جمله از درس “زیبایی شکفتن” انتخاب کنید و نهاد های آن را مشخص کنید .

  • دوره ی نوجوانی،دوران شور و شوق و شکوفایی است.(نهاد: دوره ی نوجوانی)
  • نوجوانی،دوره ی انتقال از کودکی به بزرگسالی است. (نهاد: نوجوانی)
  • نوجوانی دوره ای شبیه به رویا وزیباست (نهاد:نوجوانی)
  • دوست خوب،کیمیاست.(نهاد:دوست خوب)
  • کتاب پراز رمزو راز آفرینش و شگفتی های طبیعت،سرشار از درس ها واندرزهاست.(نهاد:کتاب)

۲. برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

_مثل      : مثال ، تمثیل   

_ نظر     : منظور، انتظار

_ جاری  : جریان ، مجری 

۳. واژه های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

  •  خسته + ی = خستگی
  • آهسته + ی = آهستگی
  • زنده + ی = زندگی 
  • شکفته + ی = شکفتگی

حتما ببینید

حل تمرین انگلیسی هفتم/درس هشتم

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۴۵   listening and reading listen to the conversation and …

error: Content is protected !!