حل تمرین نگارش ششم|درس شانزدهم:آداب مطالعه

نگارش ششم صفحه95

1-در هر جمله،زیر شکل صحیح واژه های داخل کمانک،خط بکشید.

الف)باید دانست که جماعت،(لایق-لایغ) چه نوع سخن است.

ب)آگاه شدن از(اهوال ــ احوال) ذشتگان از فواید قصه خوانی است.

پ)از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و(گذاف-گزاف)نگوید.

ت)در نظم خوانی،چنان نکنند که(مستمع-مصتمع)ملول گردد.

صفحه96

2-در جدول زیر،واژه های معنی دار از درس آمده است،آنها را پیدا کنید و بنویسید.

ذ س ن ظ م ع ص ی ر
ل ت ج ا خ م ح ن ا
ط ا ژ ر و ص ف ت غ
غ خ ی ل ا ق ز ع ب
پ گ د ق ن ه و ب ی
س ل ا ط ی ن ا ر م
ک ا ع ت د ا ل ت ش

نظمسلاطینراغباعتدالزوالعبرتوصفلایق

3-پنج واژه را که با«خوان»و «خوانی»ترکیب می شوند،بنویسید.

کارت خوان-کتاب خوانی-شعرخوانی-آوازخوان-مرثیه خوانی

صفحه97

1-متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته ی خود انتخاب کنید.

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردموناگهان چشمم به کتاب شاهنامه افتاد.هوس کردم تعدادی از ابیاتش را بخوانم.به شکل شانسی صفحه ای از کتاب را باز کردم.آن بخش مربوط به داستان گردآفرید بود.با شور و اشتیاق فراوان شروع به خواندن شعر کردم.گرد آفرید دختر پهلوان ایرانی،فرزند گژدهم،نگهبان دژ سپید،بود. او در هنگام حمله ی سهراب به ایران با دلاوری در برابر سهراب قوی پنجه ایستاد و نبردی سخت را با او به راه انداخت.دو پهلوان ضرباتی به هم وارد کردند تا در نهایت یکی از ضربات سهراب به کلاه خود گردآفرید خورد و با شکستن کلاه سهراب متوجّه شد که این دلاوری که با او می جنگد دختری زیبا است.اگر چه سهراب بالاخره توانست گردآفرید را شکت دهد امّا گردآفرید با رنگی بسیار توانست سهراب را از ادامه ی حمله منصرف کند و او را به سمت توران روانه کند.

آن قدر محو شعر و داستان زیبای شاهنامه شده بودم که اصلا نمی دانم چگونه چندین ساعت را پشت میز و پای خواندن شاهنامه سپری کردم.

صفحه98

1-ضرب المثل«کبوتر با کبوتر باز با باز،کند هم جنس با هم جنس پرواز»را توضیح دهید.

برای داشتن زندگی بهتر،راحت تر و بی دردسر تر هر موجودی بهتر است با هم تراز و هم جنس خود باشد.این مورد برای انسان نیز صادق است.همه ی ما باید بکوشیم با افرادی نشست و برخاست و معاشرت داشته باشیم که از نظر اخلاقی،شخصیتی و جایگاه اجتماعی هم سطح ما باشد زیرا معاشرت با چنین افرادی به دلیل وجود این تشابهات راحت تر است و نتایج بهتری را به دنبال دارد.

2-دریافت خود را از ضرب المثل«این دغل دوستان که می بینی،مگسانند گرد شیرینی»،بنویسید.

گاهی دوستان ما فقط به ظاهر دوست و خیرخواه ما به شمار می روند.در حقیقت این افراد فقط به این دلیل که سودی به آن ها می رسانیم و منفعتی برایشان داریم با ما دوست و همراه هستند و در اصل هیچ تعلّق خاطری به ما ندارند. این افراد حیله گر و فریب کار درست شبیه به مگس هایی هستند که دور شیرینی جمع شده اند و هیچ خیر و برکتی ندارند.

3-دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته اید،بنویسید.

سحرخیز باش تا کامروا باشی.

ماهی را هر وقت از آ بگیری تازه است.

حتما ببینید

حل تمرین انگلیسی هفتم/درس هشتم

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۴۵   listening and reading listen to the conversation and …

error: Content is protected !!