حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family

Reading page 44 and 45

1- در متن زیر دور کلماتی که نسبت های خانوادگی را نشان می دهند خط بکشید.

2-دبیر انگلیسی تان از شما خواسته است تا کلمات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید.

٣ــ با استفاده از حروفی که تاکنون آموختهاید کلماتی را که در متن زیر میتوانید بخوانید، مشخص کنید.

Writing page 45 and 46

4ــ دبیر زبان انگلیسی شما برای مرور واژه های درس، موارد زیر را مطرح کرده است. پاسخهای خود را به انگلیسی در جای مشخص شده بنویسید.

  • از پرسش ?you are old How برای مشخص شدن آن استفاده میکنیم : سن فرد مقابل
  • خواهر پدر یا مادر شما: Aunt
  • لقبی است که قبل از نام خانوادگی خانمها به کار می رود: Mrs یا Miss
  • علامت اختصاری «پیامک»: sms
  • برای پاسخ دادن به همین موارد این را انجام میدهید: guess

٥ ــ با حروف داده شده شش کلمه به انگلیسی بنویسید.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g

•ten         •ask       •meet      •man       •nuts      •make

6ــ جدول زیر را با اطلاعات مربوط به سه نفر از بستگان خود پر کنید.

(این سوال برای هر دانش آموزش متفاوت است و جواب دادن آن برعهده ی داشن آموز است)

مثال:

Job Age Relation ship Name
lawyer 32 uncle Amir Taleshi
nurse 24 sister Sahra Karimi

حتما ببینید

حل تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم …

error: Content is protected !!