حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس دوم:My classmates

حل تمرین کتاب کار زبان هفتم|درس دوم:My classmates

Reading

1-در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعّالیت به چند گروه تقسیم شده اند و اسامی آنها بر روی برگه ای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام«امکانیان» که غایب بوده بعد از مدرسه رایانامه ای داده و می خواهد که او را هم در جریان این موضوع بگذارید. نام گروه و اعضای دیگر را برایش ارسال کنید.

Group:  B

 

 

1.Kamkar

2.Aram

3.Paknam

4.Behkam

 

2- نام های خانوادگی را که در بین بستگان، همسایگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.(تیک بزنید)

(این سوال شخصی و برای هرکس متفاوت است)

3- کتابدار مدرسه از شما خواسته در مرتب نمودن کتاب های انگلیسی که تازه به کتابخانه رسیده به او کمک کنید. با نوشتن عدد، ترتیب آنها را براساس حروف الفبا مشخص کنید.

Writing

4- نام خانوادگی سه نفر از دبیران خود را بنویسید.

(برای هر دانش آموز متفاوت می باشد و برعهده ی خود دانش آموز است)

مثال:

5-اسامی افراد یا کلمات انگلیسی ای بنویسید که حداقل شامل یکی از حروف k.m.e.b.p و a باشد

  • Maryam Amiri
  • Sahra Nobarani
  • Table
  • Window

6-نام خانوادگی این شهدای گران قدر را بنویسید.

Shahid Mohammad Beheshti

Shahid Mohammad Javad Bahonar

Shahid Mohammad Ebrahim Hemmat

حتما ببینید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک …

error: Content is protected !!