حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس اول: بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17

توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک همکلاسی‌های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید. 

  • قدرت تعقل
  • قدرت اراده و اختیار

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 20

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوند شکر نعمت ناسپاسی نعمت
پیامبران و امامان پیروی از فرمان‌های آن‌ها پیروی نکردن از فرمان‌های آن‌ها
معلم احترام به معلم مسخره کردن معلم
زبان مدح و ستایش خداوند دروغ گفتن
گوش شنیدن صدای قرآن شنیدن غیبت

 

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 21

چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آن‌ها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟

از سر نادانی و بی‌دقتی انسان‌ها خود را در برابر حوادث قرار می‌دهند.

استفاده صحیح از نعمت شکر نعمت و استفاده ناصحیح از نعمت ناسپاسی در برابر خداوند است.

شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.

استفاده از نعمت در راه درست و بجا یعنی نعمت‌های خدا را در راه حرام استفاده نکنیم و از حرام دوری کنیم.

 

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 23

الهی یاریمان کن تا بتوانیم تمام نعمت‌هایی که به ما عطا کردی را در راه درست و در راه خدمت به تو صرف کنیم.

 

 

 

 

 

حتما ببینید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک …

error: Content is protected !!