حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هفتم: احکام نماز

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 76

با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟

ستایش و منزه دانستن خداوند.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 78 و 79

در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر؟

1- خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را درحال حرکت می‌گوید.

صحیح نیست؛ اگر نمازگزار ذکرهای نماز را در حال حرکت بگوید مثلا ذکر سجده را هنگامی که از سجده بلند می‌شود بگویید نمازش باطل است.

2- وسط اتاق نماز می‌خواند، به‌طوری که برادر کوچکش محکم با سه‌چرخه به پایش میکوبد! او هم بی‌اختیار فریاد میزند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می‌دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می‌دهد.

صحیح است زیرا سخن گفتن زمانی نماز را باطل می‌کند که عمدی باشد.

3- مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می‌شنود، بی‌اختیار برمیگردد و به پشت سرش نگاه می‌کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمیگردد و بقیه حمد سوره‌اش را می‌خواند.

باطل است زیرا روی برگرداندن از قبله چه عمدی و چه سهوی نماز را باطل می‌کند.

4- در حالی‌ که در مقابل تلویزیون نماز می‌خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون راروشن می‌کند. با دیدن یکی از صحنه‌های فیلم خنده‌اش می‌گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می‌کند و فقط آرام میخندد.

صحیح است؛ لبحند زدن یا خنده با صدایی که عمدی نباشد نماز را باطل نمی‌کند.

5- در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می‌زند؛ بدون این‌که ذکر بگوید، آن را از جیبش درمی‌آورد و خاموش می‌کند و نمازش را ادامه می‌دهد. 

صحیح است زیرا با این کار حالت نماز به هم نمی‌خورد.

 

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 79

1- پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید.

  1. روی گرداندن از قبله
  2. خوردن و آشامیدن در نماز
  3. باطل شدن وضو
  4. رعایت نکردن ترتیب ازکان نماز
  5. خندیدن با صدای بلند (قهقهه)

2- در چه زمانی انسان می‌تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است، ندهد؟

سلامی که سلام به حساب نمی‌آید یا از روی تمسخر باشد و یا به‌جز فرد نمازگزار فرد دیگری در آن مکان وجود داشته باشد و بتواند جواب سلام را بدهد.

3- اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، نمازش چه حکمی دارد؟

نمازش باطل است.

 

error: Content is protected !!