حل تمرین قرآن نهم|درس دوم

جلسه اول از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه23

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زنده می کند،با برکت،می میراند،نزد،میان،ارسال کننده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

مبارک،مبارکة

منذر

عند

مرسل

بین

یحیی

یمیت

اولین

موقنین

مبارک،با برکت

هشدار دهنده،بیم دهنده

نزد

ارسال کننده،فرستنده

میان،بین

زنده می کند

می میراند

پیشین،پشتیبان

اهل یقین

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و الکتب المبین:و سوگند به کتاب(قرآن) آشکار

2-انا انزلناه:قطعا ما نازل کردیم آن را

3-فی لیلة مبرکة:در شبی با برکت

4-انا کنا منذرین:همانا ما هشداردهنده هستیم

5-امرا من عندنا:دستوری از جانب ما

6-انا کنا مرسلین:قطعا ما فرستنده هستیم

7-رحمة من ربک:لطف و رحمتی از سوی پروردگارت

8-السمیع العلیم:شنوای دانا

9-یحیی و یمیت:زنده می کند و می میراند

10-رب ءابائکم الاولین:پروردگار پدران پیشین شما

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه24

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات1 تا 8 سوره دخان را کامل کنید.

1-حم:حا میم

2-و الکتب المبین:و سوگند به کتاب(قرآن) آشکار

3-انا انزلناه فی لیلة مبرکة:قطعا ما نازل کردیم آن رادر شبی با برکت

4-انا کنا منذرین:همانا ما هشداردهنده هستیم

5-فیها یفرق کل امر حکیم: در آن(شب)هر کار مهمی(از سایر کارها)جدا و تعیین تکلیف می شود. 

6-امرا من عندنا انا کنا مرسلین:دستوری است از جانب ما قطعا ما فرستنده هستیم

7-رحمة من ربک انه هو السمیع العلیم:لطف و رحمتی از سوی پروردگارت همانا او شنوای داناست

8-رب السموت و الارض و ما بینهما:پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است

9-ان کنتم موقنین:اگر اهل یقین هستید

10-لا اله الا هو یحیی و یمیت:نیست معبودی جز او؛زنده می کند و می میراند

11-ربکم و رب ءابائکم الاولین:پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 25

ج)از صفحه497 قرآن کریم حداقل چند عبارت آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

انی عذت:همانا من پناه می برم

فاعتزلون:پس از من کناره بگیرید

جنت و عیون:بهشت ها و چشمه سارها

د)در صفحه498 قرآن کریم،خداوند جایگاه و مقام ارزشمند متقین در بهشت را توصیف کرده است.این مجموعه را بیابید و دو آیه از آن را همراه با معنای آن بنویسید.

متن:ان المتقین فی مقام امین

ترجمه:پرهیزکاران در منزلگاهی امن به سر می برند

متن:یدعون فیها بکل فاکهة ءامنین

ترجمه:هر میوه ای را(که مایل باشند)طلب می کنند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه28

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،حکم می کنند،بصیرت ها،کارهای بد،مرگ

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

بصائر

سیئات

سواء

محیا

ممات

ساء

یحکمون

تستوی

بصیرت ها،بینش ها

کارهای بد،بدی ها،جمع سیئة

یکسان،مساوی

زندگی

مرگ

چه بد است

حکم می کنند،قضاوت می کنند

مساوی است

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-هذا بصائر للناس:این بصیرت هایی برای مردم است

2-لقوم یوقنون:برای گروهی که یقین دارند

3-ام حسب الذین:آیا گمان کردند کسانی که

4-ان نجلهم:که قرار می دهیم آنها را

5-کالذین ءامنوا:مانند کسانی که ایمان آوردند

6-و عملوا الصلحت:و کارهای نیک انجام دادند

7-سواء محیاهم و مماتهم:مساوی است زندگی و مرگشان

8-ساء ما یحکمون:چه بد است آنچه حکم می کنند

9-الله یحکم بینکم یوم القیمة:خداوند روز قیامت بین شما حکم می کند

10-و لا تستوی الحسنة و لالسیئة:و نیکی و بدی برابر نیست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه29

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه 20-21 سوره جاثیه را کامل کنید.

1-هذا بصائر للناس و هدی و رحمة:این بصیرت هایی برای مردم و هدایت و رحمت است

2-لقوم یوقنون:برای گروهی که یقین دارند

3-ام حسب الذین اجترحوا السیئات:آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کارهای بد را

4-ان نجعلهم کالذین ءامنوا و عملوا الصلحت:که قرار می دهیم آنها را مانند کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند

5-سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون:مساوی است زندگی و مرگشان؛چه بد است آنچه حکم می کنند

ج)از صفحه499 قرآن کریم حداقل دو آیه آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

آیه اول و معنا:ان فی السموت و الارض لایت للمؤمنین:به راستی که در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مومنان وجود دارد

آیه دوم و معنا:و سخر لکم ما فی السموت و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون:و آنچه را که در آسمان ها و زمین است در جهت منافع و کمال شما رام و مسخر کرد؛در حالی که همگی از جانب اوست.به راستی که در آن نشانه های برای اهل تفکر وجود دارد.

د)آیا میدانید بسیاری از ضرب المثل ها و اشعار پر معنا و زیبای فارسی از آیات قرآن کریم و سخنان حکیمانه معصومان علیهم السلام گرفته شده است. اکنون با دقت در آیات صفحه 500 قرآن کریم، بیان کنید این شعر زیبا با کدامیک از عبارات قرآنی این صفحه هم معناست:

هر چه کنی به خود کنی               گر همه نیک و بد کنی

متن:من عمل صلحا فلنفسه و من اساء فعلیها

ترجمه:هر کس که کار نیکی کند به سود خودش کرده و هر کس که بدی کند به ضرر خودش کرده است.

 

error: Content is protected !!