حل تمرین قرآن نهم|درس ششم

جلسه اول از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه61

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

سجده می کند،ترازو،یاد داد،طغیان نکنید،سخن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

علم

بیان

نجم

یسجد

رفع

وضع

میزان

لاتطغوا

یاد داد،آموخت

سخن،سخن گفتن

علف،گیاه بدون ساقه

سجده می کند

برافراشت

قرار داد،نهاد

ترازو،معیار

طغیان نکنید،از حد نگذرید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-الرحمن:خدای بخشنده

2-علم القرءان:یاد داد قرآن را

3-خلق الانسان:آفرید انسان را

4-علمه البیان:یاد داد به او سخن گفتن را

5-الشمس و القمر:خورشید و ماه

6-و النجم و الشجر:و علف و درخت

7-یسجدان:سجده می کنند

8-رفعها:برافراشت آن را

9-وضع المیزان:قرارداد معیار

10-الا تطغوا:که از حد نگذرید

11-اقیموا الوزن:و به پا دارید وزن را

12-بالقسط:به عدل و انصاف

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه62

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 1 تا 9 سوره الرحمن را کامل کنید.

1-الرحمن علم القرءان خلق الانسان علمه البیان:خدای بخشنده،یاد داد قرآن را،آفرید انسان را،یاد داد به او سخن گفتن را

2-الشمس و القمر بحسبان: خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند

3-و النجم و الشجر یسجدان:و گیاهان(گیاه) و درختان(درخت) سجده می کنند

4-و السماء رفعها و وضع المیزان:و آسمان را برافراشت و قرارداد معیار

5-الا تطغوا فی المیزان:که از حد نگذرید در معیار

6-و اقیموا الوزن بالقسط:و همه چیز را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید

7-و لاتخسروا المیزان:و در ترازو (وزن کردن و سنجیدن)کم و کاست نگذارید. 

 

ج)از صفحه532 و 533 قرآن کریم چند عبارت یا آیه آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

رب المشرقین و رب المغربین:پروردگار مشرق و مغرب

کل یوم هو فی شأن:هر لحظه به کاری بزرگ مشغول است

د)یکی از پیام های زیبا و پرمعنای قرآن کریم که در سال های قبل نیز با آن آشنا شده اید،در صفحه533قرآن کریم آمده است. این پیام را بیابید و همراه با معنای آن بنویسید.با دوستان خود گفت وگو کنید و ببینید که چه مطالب عمیق تری از این پیام دریافت می کنید.

متن:هل جزاء الاحسان الا الاحسان

ترجمه:آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس ششم

صفحه 64 

فعالیت

حرکت الف وصل در ابتدای این کلمات را مشخص کنید

اِستجیبوا    اَعدلوا    اُذکرو       اَلراکعون    اِثناعشر

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آموزش مفاهیم صفحه65

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

می آشامید،می رویانید،دیدید،شکر می کنید،می خواهیم،کشاورز

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

رایتم

تزرعون

زارع

نشاء

تشربون

تشکرون

دیدید،دقت کردید

می رویانید،زراعت می کنید

کشاورز،رویاننده

می خواهیم

می آشامید،می نوشید

شکر می کنید،سپاس گزاری می کنید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-افرءیتم:پس آیا دقت کردید(دیدید)

2-ء انتم:آیا شما

3-تزرعونه:می رویانید آن را

4-ام نحن الزرعون:یا ما می رویانیم

5-لو نشاء:اگر بخواهیم

6-لجعلنه:قطعا قرار می دهیم آن را

7-نحن محرومون:ما محروم هستیم

8- فلولا تشکرون:پس چرا شکر نمی کنید؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه66

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 63 تا 70 سوره واقعه را کامل کنید.

1-افرءیتم ما تحرثون:آیا دقت کردید به آنچه می کارید؟

2-ء انتم تزرعونه ام نحن الزرعون:آیا شما می رویانید آن را یا ما می رویانیم

3-لو نشاء لجعلنه حطاما فظلتم تفکهون:

اگر بخواهیم قطعا قرار می دهیم آن را خرد و خشک شده، و شما ناراحت و متعجب می شوید!

4-انا لمغرمون:و(می گفتید)ما واقعا زیان کردیم

5-بل نحن محرومون: بلکه ما محروم هستیم

6-افرءیتم الماء الذی تشربون:پس آیا دقت کردید به آبی که می نوشید؟

7-ء انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون: آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که آن را فرو میفرستیم. 

8-لو نشاء لجعلنه اجاجا فلولا تشکرون:اگر بخواهیم قطعا قرار می دهیم آن را تلخ و شور پس چرا شکر نمی کنید؟

ج)از صفحه537 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

من رب العلمین:از سوی پروردگار جهانیان

جنت نعیم:بهست پرنعمت

و هو العزیز الحکیم:و او عزتمند و حکیم است

د)از صفحه537قرآن کریم، چند پیام قرآنی می توانید انتخاب کنید. یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:و هو علی کل شیء قدیر

ترجمه:و او بر هر چیزی تواناست

 

error: Content is protected !!