حل تمرین قرآن نهم|درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه52

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

کانوا

اسحار

یستغفرون

اموال

سائل

محروم

بودند

سحر ها،جمع سحر

استغفار می کنند،آمرزش می خواهند

ثروت،جمع مال

نیازمند،درخواست کننده

محروم،نیازمند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ان المتقین:همانا افراد باتقوا

2-فی جنت و عیون:در بهشت ها و چشمه سارها

3-انهم کانوا:قطعا آنها بودند

4-هم یستغفرون:آنها آمرزش می خواهند

5-و فی اموالهم:و در ثروتشان

6-للسائل و المحروم:برای نیازمندان و محرومان

7-و فی الارض ءایات:و در زمین نشانه هایی است

8-و فی انفسکم:و در خودتان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه53

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات  15 تا 21 سوره ذاریات را کامل کنید.

1-ان المتقین فی جنت و عیون:همانا افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند

2-ءاخذین ما ءاتهم ربهم:آنچه پروردگارشان به آنها می دهد می گیرند؛

3-انهم کانوا قبل ذلک محسنین:همانا آنها پیش از آن نیکوکار بودند

4-کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون:آنها فقط کمی از شب را می خوابیدند (و بیشتر شب را در دعا و نماز بودند).

5-و بالاسحار هم یستغفرون:و در سحر ها آنها آمرزش می خواهند

6-و فی اموالهم حق للسائل والمحروم:و در ثروت و دارایی شان سهمی است برای نیازمندان و محرومان .

7-و فی الارض ءایت للموقنین:و در زمین نشانه هایی است برای افرادی که یقین دارند

8-و فی انفسکم افلا تبصرون:و در خودتان؛پس ایا نمی بینیند؟

ج)از صفحه 523  قرآن کریم چند عبارت آشنا را بیابید و معنا کنید.

و ماخلقت:و نیافریدم

الا لیعبدون:جز برای آنکه عبادت کنند مرا

و کتب مسطور:و سوگند به کتابی که نوشته شده

د)در صفحه523 قرآن کریم،خداوند به پیامبر میفرماید:«به مؤمنان پند و تذکر بده که برای آنها سودمند است». این آیه شریفه را بیابید، همراه با ترجمه آن بنویسید. به نظر شما چرا پند و تذکر سودمند است؟ در این باره با دوستان خود گفتوگو کنید.

متن: و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین

ترجمه:پند ده زیرا پند و اندرز برای مومنان سودمند است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه56

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پند،خاندان،آسان کردیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

یسرنا

ذکر

ءال

مدکر

نذر

اخذنا

آسان کردیم

پند،یاد

آل،خاندان

پند گیرنده

هشدارها،هشداردهندگان

مجازات کردیم،گرفتیم

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و لقد یسرنا القرءان:و همانا آسان کردیم قرآن را

2-للذکر:برای پند

3-و لقد جاء:و قطعا آمد

4-ءال فرعون:خاندان فرعون

5-کذبوا بایتنا:انکار کردند آیات ما را

6-کلها:تمام آن را

7-فاخذنهم:پس مجازات کردیم آن ها را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه48

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 40 تا 42 سوره قمر را کامل کنید.

1-و لقد یسرنا القرءان للذکر:و همانا آسان کردیم قرآن را برای پند

2-فهل من مدکر:پس آیا هیچ پندگیرنده ای هست ؟!

3-و لقد جاء ءال فرعون النذر:و همانا آمد برای خاندان فرعون هشدارها

4-کذبوا بایتنا کلها:تمام آیات(نشانه ها) ما را انکار کردند

5-فاخذنهم اخذ عزیز مقتدر:پس مجازات کردیم آنها را آنگونه که فردی عزتمند و مقتدر مجازات می کند.

ج)از صفحه527 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و لله ما فی السموت و ما فی الارض:و برای خداست آنچه در آسمان ها و آ»چه در زمین است

الذین یجتنبون:کسانی که دوری می کنند

لیس للانسان:نیست برای انسان

د)در صفحه527 قرآن کریم، عبارات زیبا و پرمعنای بسیاری آمده است. در یکی از آنها خداوند می فرماید:«در دستیابی به حق، ظن و گمان کافی نیست». در حقایقی مهم همچون اعتقادات دینی باید به یقین و اطمینان کامل دست یافت. این عبارت حکیمانه را بیابید،همراه با معنای آن بنویسید و چه خوب است آن را حفظ کنید.

متن:و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا

ترجمه:گمان به هیچ وجه انسان را از حقیقت بی نیاز نمی کند

error: Content is protected !!