حل تمرین قرآن نهم|درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه79

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

جهاد و تلاش می کنید،خانه ها،ایمان می آورید،نجات می دهد،گناهان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

تنجی

تؤمنون

تجاهدون

کنتم تعلمون

یغفر

ذنوب

مساکن

عدن

نجات می دهد

ایمان می آورید

جهاد و تلاش می کنید

می دانستید

می آمرزد،می پوشاند

گناهان،جمع ذنب

خانه ها،جمع مسکن

جاودان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-تجارة تنجیکم:تجارتی که شما را نجات می دهد

2-تومنون بالله و رسوله:ایمان می آورید به خدا و پیامبرش

3-تجهدون فی سبیل الله:جهاد و تلاش می کنید در راه خدا

4-باموالکم و انفسکم:با اموالتان و خودتان

5-خیر لکم:بهنر است برایتان

6-ان کنتم تعلمون:اگر می دانستید

7-یغفر لکم ذنوبکم:می آمرزد برایتان گناهانتان را

8-یدخلکم جنت:وارد می کند شما را به بهشت

9-مسکن طیبة:خانه هایی پاک

10-فی جنت عدن:در بهشت های جاودان

11-ذلک الفوز  العظیم:آن رستگاری بزرگی است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه80

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 10تا12 سوره صف را کامل کنید.

1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید

2-هل ادلکم علی تجارة:: آیا راهنمایی کنم شما را به تجارتی که

3-تنجیکم من عذاب الیم:نجات می دهد شما را از عذاب دردناک

4-تومنون بالله و رسوله و تجهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم:ایمان بیاورید به خدا و پیامبرش و جهاد و تلاش کنید در راه خدا با درایی تان و خودتان

5-ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون:این بهنر است برایتان اگر می دانستید

6-یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنت:می آمرزد گناهانتان را و وارد می کند شما را به بهشت ها

7-تجری من تحتها الانهار:روان است از زیر آن رودها

8-و مسکن طیبة فی جنت عدن:و خانه هایی پاک در بهشت های جاودان

9-ذلک الفوز العظیم:آن رستگاری بزرگی است

ج)از صفحه552 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

انی رسول الله:همانا من پیامبر(فرستاده) خدا هستم

هو الذی ارسل رسوله:او کسی است که فرستاد پیامبرش را

و بشر المؤمنین:و مومنان را بشارت ده

د)از صفحه 552 قرآن کریم کدام عبارات را برای پیام قرآنی مناسب می دانید.پیامی را که برای مؤمنان مژده و بشارت است انتخاب و ترجمه کنید.

متن:و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد

ترجمه:و ‌به‌ رسولی‌ ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌من‌ می‌آید و نامش‌ احمد ‌است‌ بشارت‌ می‌دهم‌

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خرید و فروش،وقتی که،رستگار می شوید،ندا داده شد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اذا

نودی

بیع

ذلکم

قضیت

انتشروا

ابتغوا

تفلحون

وقتی که

ندا داده شد

خرید و فروش

این،آن

تمام شد

پراکنده شوید

بجویید،طلب کنید

رستگار می شوید،موفق می شوید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید

2-اذا نودی للصلوة:آنگاه که(وقتی که) ندا داده شد برای نماز

3-من یوم الجمعة:در روز جمعه

4-الی ذکر الله:به سوی یاد خدا

5-ذلکم خیر لکم:آن بهتر است برای شما

6-فاذا قضیت الصلوة:پس وقتی که تمام شد نماز

7-فانتشروا فی الارض:پس پراکنده شوید در زمین

8-وابتغوا من فضل الله:و بجویید از لطف و رحمت خدا

9-و اذکروا الله کثیرا:و یاد کنید خدا را بسیار

10-لعلکم تفلحون:شاید که رستگار شوید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه84

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه9و10 سوره جمعه را کامل کنید.

1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید

2-اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة:آنگاه که(وقتی که) ندا داده شد برای نماز در روز جمعه

3-فاسعوا الی ذکر الله:پس بشتابید به سوی یاد خدا

4-و ذرو البیع:و رها کنید خرید و فروش را

5-ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون:آن بهتر است برای شما اگر می دانستید

6-فاذا قضیت للصلوة فانتشروا فی الارض:پس وقتی که تمام شد نماز پس پراکنده شوید در زمین

7-و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا:و بجویید از لطف و رحمت خدا و یاد کنید خدا را بسیار

8-لعلکم تفلحون:شاید که رستگار شوید

ج)از صفحه555 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و اذا قیل لهم:و هنگامی که به آنان گفته شود

قوم الفسقین:گروه(افراد) نافرمان

یقولون لئن رجعنا:می گویند اگر بازگردیم

د)در صفحه555 قرآن کریم کدام عبارت عزتمندان واقعی را معرفی می کند.این عبارت را به عنوان پیام قرآنی انتخاب کرده و همراه با معنا بنویسید.

متن:و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین

ترجمه:عزت تنها برای خدا و پیامبر او و مؤمنان است

error: Content is protected !!