حل تمرین قرآن نهم|درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه106

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،از چه،قرار ندادیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

عم(عن+ـما)

کلا

ثم

لم نجعل

مهاد

ازواج

ثبات

معاش

از چه

هرگز چنین نیست

سپس،باز هم

قرار ندادیم

محل آرامش و استراحت

گونه ها وشکل ها(ی مختلف)،جمع زوج

آسایش و آرامش

کسب و کار،زندگی

فعالیت دوم

1-النبا العظیم:خبر بزرگ

2-کلا سیعلمون:هرگز چنین نیست،خواهند دانست

3-الم نجعل الارض:آیا قرارندادیم زمین را

4-خلقنکم:آفریدیم شما را

5-سنکتب ما قالوا:خواهیم نوشت آنچه را گفتند

6-فسوف تعلمون:پس خواهید دانست

7-سیجعل الله بعد عسر یسرا:قرار خواهد داد خدا بعد از هر سختی آسانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه107

انس با قرآن در خانه

ب)آیات اول تا یازدهم و آیه آخر سوره نبا را ترجمه کنید.

1-عم یتساءلون:از چه از یکدیگر می پرسند؟

2-عن النبا العظیم:از خبری بزرگ

3-الذی هم فیه مختلفون:که آنها در آن اختلاف دارند.

4-کلا سیعلمون:هرگز چنین نیست،خواهند دانست

5-ثم کلا سیعلمون:باز هم هرگز چنین نیست،خواهند دانست

6-الم نجعل الارض مهدا:آیا قرارندادیم زمین را محل آرامش و استراحت

7-و الجبال اوتادا:و کوه ها را وسیله استقرار و پابرجایی(زمین)

8-و خلقنکم ازواجا:و آفریدیم شما را در گونه ها و شکل های مختلف

9-و جعلنا نومکم سباتا:و قرار دادیم خواب شما را برای آرامش

10-و جعلنا الیل لباسا:و قرار دادیم شب را پوششی

11-و جعلنا النهار معاشا:و قرار دادیم روز را برای کسب و کار

ج)از صفحه581 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و معنای هریک را همراه آن بنویسید.

فجعلنه:پس قرار دادیم او را

احیاء و امواتا:زندگان و مردگان

هذا یوم لاینطقون:این روزی است(که در آن)سخن نمی گویند

د)راز جاودانگی شعر و ادب فارسی از آن روست که ترجمان زیبا و لطیف بسیاری از معارف حکیمانه قرآن کریم است. سعدی شاعر بزرگ ایرانی چنین گفته است:

پرهیزکار باش که دادار آسمان               فردوس جای مردم پرهیزکار کرد

به نظر شما کدام آیات صفحه 584 قرآن کریم الهامبخش این شعر سعدی است؟

متن:و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوا

ترجمه:و اما کسی که از مقام و منزلت مالک و صاحب اختیارش ترسیده و نفس خود را از هوی و هوس باز داشته باشد جایگاه وی فقط بهشت خواهد بود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه109

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

خلق شد،چگونه،می بینند،گسترده شد،شتر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

ینظرون

ابل

کیف

خلقت

رفعت

نصبت

سطحت

می بینند،دقت می کنند

شتر

چگونه

خلق شد

برافراشته شد

برپا شد

گسترده شد،هموار شد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-افلا ینظرون:پس آیا دقت نمی کنند(نمی بینند)

2-الی الابل:به شتر

3-کیف خلقت:چگونه آفریده شد

4-و الی السماء:و به آسمان

5-کیف رفعت:چگونه برافراشته شد

6-و الی الجبال:و به کوه ها

7-کیف نصبت:چگونه برپا شدند

8-و الی الارض:و به زمین 

9-کیف سطحت:چگونه هموار(گسترده) شد

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه110

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 17 تا 20 سوره غاشیه را ترجمه کنید.

1-افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت:پس آیا دقت نمی کنند به شتر که چگونه آفریده شد؟

2-و الی السماء کیف رفعت:و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟

3-و الی الجبال کیف نصبت:و به کوه ها که چگونه برپا شدند؟

4-و الی الارض کیف سطحت:و به زمین که چگونه گسترده شد؟

ج)از صفحه587 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

و اذا الکواکب انتثرت:و هنگامی که ستارگان پراکنده شدند

یایها الانسان:ای انسان

یعلمون ما تفعلون:می دانند آنچه را انجام می دهید

د)در سوره انفطار(صفحه 587)خداوند سرانجام نیکوکاران و گناهکاران را به سادگی و زیبایی نشان داده است.آنها را بیابید و به عنوان پیام قرآنی انتخاب کنید و با حفظ این دو آیه همیشه به معنا و مفهوم آن توجه داشته باشید.

متن:ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم

ترجمه:قطعا نیکوکاران در نعمتی فراوان به سر می برند و قطعا گنهکاران در آتشی بزرگ هستند

error: Content is protected !!