حل تمرین فارسی نهم/فصل اول،درس اول:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۴

خود ارزیابی

۱. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس بیابید و بیان کنید .

جواب۱:

_خوشه ی طلایی انگور

_دانه ی مثل یاقوت انار

_ میوه دادن درختان

_گل دادن ساقه های خار دار

_ماه و خورشید و شب و روز

۲.مفهوم آیه ۴۴ سوره اسراء “آسمانهای هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آن هاست او را می‌ستایند” با کدام بیت درس تناسب دارد؟

جواب۲: کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند/نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

۳.پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.

جواب ۳: راست گویی؛ واینکه راست گویی موجب سعادت است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۵

نوشتن

۱. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید .

  • شگفت

جواب: عجب

  • آگاهی

جواب: تنبیه

  • ستایش خداوند

جواب:تسبیح

  • شنونده

جواب: مستمع

  • نادانی

جواب:جهالت

  • انگور

جواب:عنب

  • رام

جواب: مسخر

  • روز

جواب: نهار

  • مقصد

جواب:منزل

  • خوشبختی

جواب:سعادت

۲.در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده است .

خبرت هست که مرغان سحر می گویند/ آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

جواب۲:

بیت اول =تشخیص (حرف زدن مرغ سحر) و

جناس (سر وسحر)

بیت دوم = تشخیص (غافل بودن گل بنفشه و بیدار بودن گل نرگس) و

تشبیه (مشبه اینجا غایب است منظور انسان _ ادات تشبیه چو _ مشبه به گل بنفشه است _ وجه شبه سر غفلت در پیش داشتن ) و

آرایه ی تضاد (خواب و بیدار)

آرایه ی جناس (سر و در) (چو و تو)

۳.بیت دوم درس را در یک بند توضیح دهید.

جواب۳:  مخلوقات و آفریده های خداوند همه برای بیداری و آگاه کردن اندیشه و روح انسان هستند و انسانی که این ها را نفهمد گویی انسان نیست. انسان های خردمند و هشیار با دیدن این نعمت ها وزیبایی ها به وجود خداوند پی می برند.

error: Content is protected !!