حل تمرین فارسی نهم/فصل اول،درس دوم:عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۰

خود ارزیابی

۱. کدام بخش درس به روز رستاخیز اشاره دارد؟

جواب۱:” در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.”

۲.عبارت “هر یکی را آنچه به کارباید، داد”را توضیح دهید.

جواب۲: خداوند هر آفریده ای را با حکمتی خاص و با برنامه وهدف مشخص آفریده و بر اساس عدل خود هر چیزی را که موردنیاز بندگان بوده به آن ها عطا کرده.

بند”… و مثل تو چون مورچه ای….”  چه ارتباطی با درک شگفتی های آفرینش دارد؟

جواب۳: همان طور که مورچه وسعت دید کمتری دارد ونمیداند که آیا بر خشتی خام قدم گذاشته یا بر عمارتی با شکوه مانیز مثل آن مورچه در این کائنات هستیم و وسعت دیدمان برای درک آن اندک است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱

گفت و گو

۱. درباره زیبایی های آفرینش که در کتاب های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید گفت و گو کنید.

جواب۱: عنکبوت و زنبور عسل

۲. درباره جمله ی “همیشه در خانه خدایی هیچ تعجب نکنی! ” گفت و گو کنید.

جواب۲: ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از شگفتی است . همان گونه که امام محمد غزالی مثال زده : اگر ما وارد ساختمان پرنقش و نگاری شویم حیرت زده می شویم .چگونه ممکن است که در خانه خدای بزرگ زندگی می کنیم و تعجب نمی کنیم و از دیدن این همه نقش و زیبایی حیرت زده نمی شویم.

نوشتن

۱. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید .

سرگشته رنگین کمان آفرینش تخت ابر فرش شناخت
حیران قوس قزح صنع سریر میغ بساط معرفت

۲.درعبارت های زیر هسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید.

  • سنگ سخت وآب لطیف

سنگ=هسته و سخت =وابسته ی پسین آن از نوع صفت بیانی

آب=هسته و لطیف =وابسته ی پسین آن از نوع صفت بیانی

  • این همه آیات

این=وابسته پیشین از نوع صفت اشاره

همه=وابسته پیشین از نوع صفت مبهم

آیات =هسته

  • چه خلقت شگفت انگیزی!

چه=وابسته پیشین از نوع صفت تعجبی

خلقت=هسته

شگفت انگیز=وابسته ی پسین آن از نوع صفت بیانی

  • کدام مستمع آگاه است؟

کدام=وابسته پیشین از نوع صفت پرسشی

مستمع =هسته

آگاه=وابسته ی پسین آن از نوع صفت بیانی

۳. پیام متن زیر را بنویسید .

“این عالم خانه خداست .چراغ وی ماه است و شعله وی آفتاب و تو از عجایب این غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر”

جواب۳: غفلت و ناتوانی و محدودیت درک انسان در شناخت خدا

error: Content is protected !!