حل تمرین فارسی نهم/فصل سوم،درس ششم:آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۰

خود ارزیابی

۱.هنگام سخن گفتن دیگران به چه نگاتی باید توجه کرد؟

جواب۱:

 • زیاد حرف نزنیم.
 • حرف دیگران را قطع نکنیم.
 • سوالی که از دیگران پرسیده می شود را ما جواب ندهیم.
 • اگر کسی در حال بیان مطلبی است و ما آن را میدانیم وسط حرفش نگوییم که آن را می دانیم اجازه دهیم حرفش را تمام کند.

۲.بیت زیر با کدام بخش درس ،ارتباط معنایی دارد؟

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

جواب۲: به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

۳.یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟

جواب۳: دارای هدف ، نظم ، برنامه ریزی ، رعایت اخلاقیات ، احترام وادب و…

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۲

گفت وگو 

۱.درباره ی آداب معاشرت و تاثیر اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی، بحث و گفت وگو کنید.

جواب: رفتار ما در اجتماع بر دیگران تاثیر می گذارد وما خود نیز از دیگران تاثیر می گیریم .بنابراین باید در اجتماع آداب معاشرت را رعایت کنیم ازجمله: غیبت نکنیم، وسط حرف دیگران نپریم، دیگران را با حرف هایمان نرنجانیم ، از کلمات مناسب استفاده کنیم ، خوش اخلاق باشیم و …

۲.درباره ی ابیات زیر وارتباط آن با درس گفت وگو کنید.

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی/چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز /یعنی که دو بشنو ویکی بیش مگوی 

جواب۲: شعر به مختصر گویی وسخن گفتن به جا اشاره دارد و می گوید بهتر است بیشتر شنونده باشیم تا گوینده

 نوشتن 

۱. هم خانواده ی واژه های زیر را ازمتن درس بیابید و بنویسید. 

 • اتهام
 • تهمت
 • اقناع 
 • قانع
 • طعنه
 • طعن
 • مقدّم
 • متقدم
 • استماع
 • سمع
 • مقطوع
 • قطع
 • مطلب
 • طالب
 • مقتدر
 • قادر
 • مجتهد
 • جهد
 • اصیل
 • اصل

۲. فعل های مضارع را مشخص کنیدو نوع آن ها را بنویسید.

“اینک دارم بذای شما می نویسم شاید بخوانید و به کار بندید؛هرگاه ذهن تان را از کژ اندیشی بپیرایید ،دلتان را از احساس ناروا بشویید واز بی رسمی ها بپرهیزید خداوند با شما همراه می شود؛ پست و بلند آوای درون تان را می شنودو رفتار شما را به سامان می آورد.”

جواب۲:

 • دارم =مضارع اخباری
 • می نویسم =مضارع التزامی
 • بخوانید=مضارع التزامی
 • بندید =مضارع التزامی
 • بپیرایید =مضارع التزامی
 • بشویید=مضارع التزامی
 • بپرهیزید=مضارع التزامی
 • می شود=مضارع اخباری
 • می شنود=مضارع اخباری

۳. عبارت زیر  را در یک بند توضیح دهید. “گوهر تن از گوهر اصل ، بهتر بود”

جواب۳:  این که انسان اصالت و اصل ونسب وخاندان اصیل داشته باشد خوب است اما اینکه گوهر های وجودی خودش را بهبود ببخشد و فضائل را کسب کند خیلی بهتر است.

error: Content is protected !!