حل تمرین انگلیسی هفتم/بخشwelcome


انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۲

 

Welcom

خوش آمدید

 

words

واژه ها

 

.check the words you know

واژه هایی را که میشناسید تیک بزنید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۳ 

  ?Can you write any words in English

آیا می توانید واژه ای به انگلیسی بنویسید؟

 

Letters

حروف

 

?Can write your name in English

آیا می توانید اسمتان را به انگلیسی بنویسید؟

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۴

Numbers

اعداد

 

Check the numbers you know

اعدادی را که می دانید تیک بزنید.

 

?Can you write your telephone number

آیا می توانید شماره تلفن تان را بنویسید.

 

Colors

رنگ ها

 

Say the colors you know

رنگ هایی را که میدانید بگویید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۵

Say the classroom object you know

اشیای کلاس را که بلدید بگویید.

 

Say go to know each other

بزن بریم همو بهتر بشناسیم.

 

Listen to your teacher .then talk to know .    your classmate

به معلمت گوش کن .بعد بگو تا همکلاسیاتو بشناسی

 

…………..1My names

اسم من ……….. است .(توی جای خالی اسمتو بنویس)

 

?2whats your name please

اسمتون چیه،لطفا؟

 

 

error: Content is protected !!