حل تمرین انگلیسی هفتم/درس اول

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۹

speaking and writing 

صحبت کردن ونوشتن

 

Group work

کارگروهی

 

Talk to three classmates,and fill out the  table below

با سه تا از همکلاسی هاصحبت کنید وجدول زیر را پر کنید

3 2 1 My classmate
Amir Reza Ali First name
Ebadi Rashidi Rad Last name

 

Your conversation

مکالمه ی شما

pair work

کار جفتی

.Do the conversation

مکالمه کنید.

?Student A: Hi? How are you

دانش آموزA : سلام، چطوری؟

—————————-:Student B

دانش آموز B:……….

.——–Student A: My name is

دانش آموزA :اسم من ……. است.

?Whats your name

اسم شما چیست؟

—————————:Student B

جواب:

Im fine .Thank you (خوبم، ممنونم)

 

Reza

 

.My name is Ali (اسم من علی است)

 

 

error: Content is protected !!