حل تمرین انگلیسی هفتم/درس سوم

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۲۰

Listening and reading 

Listen to the conversation and check the correct items.

Conversation              Day                    Month  

___________________________________________

1.                           11.   12.    13.          Bahman

                                                              Mordad                                                     Azar         

___________________________________________

2.                           15.     17.     19.            Tir

                                                                  Dey                                                                         Mehr

 

جواب۱ : ۱۳ آذر

جواب۲: ۱۹  مهر

 

speaking and writing 

group work

ask your classmate and fill out the table below.

Month Age Name
Esfand 12 Maryam
Mehr 21 Mojgan
Khordad 13 Mehrnaz
Tir 24 Zahra

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۲۱

Your conversation 

pair work 

Do the conversation 

you: How old are you?

your friend: I’m………13.…… . How about you? 

you: ….I.am.13……… . Whens your birthday?

your friend: It’s in ……...18..Azar…………. . What about you?

you: ………..Its..in.24..tir……………

error: Content is protected !!