حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 65

1- متن را مطالعه کنید:

الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.

  • وجود نظم و امنیت در سراسر کشور
  • یکپارچه بودن سرزمین ایران
  • وجود شبکه وسیعی از راه‌ها و کاروان‌سراها

ب) سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.

عوارض کاروان‌های تجاری و مالیات صادرات ابریشم

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 67

3- محتشم کاشانی از شاعران و مرثیه سرایان برجسته دوره صفویه است. آیا میدانید مشهورترین شعر او چیست؟ 

باز این چه شورش است که درخلق عالم است *** باز این چه نوحه و چه ماتم است

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!