حل تمرین قرآن چهارم/ درس سوم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 18

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 19

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 19

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها وصل کنید.

 

error: Content is protected !!