حل تمرین قرآن چهارم/ درس چهارم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 23

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 26

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 26

در عبارات تمرین فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشید.

 

error: Content is protected !!