حل تمرین قرآن چهارم/ درس ششم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 36

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 37

در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

حتما ببینید

حل تمرین قرآن ششم/ درس چهاردهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 94 قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در …

error: Content is protected !!