حل تمرین قرآن چهارم/ درس ششم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 36

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 37

در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

error: Content is protected !!