حل تمرین قرآن چهارم/ درس هفتم

قرآن چهارم: جلسه سوم کار در کلاس صفحه 46

 

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 47

در عبارات تمرین فوق، زیر پایه‌های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشید.

 

error: Content is protected !!