حل تمرین قرآن پنجم/ درس اول

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

 

قرآن پنجم: جلسه دوم تمرین اول صفحه 4

 

 

قرآن پنجم: جلسه سوم فعالیت صفحه 6

1-  یکی از نام های قرآن «نور» است. به نظر شما چرا خداوند، قرآن را  «نور» نامیده است؟

قرآن سراسر آرامش و لطف و بخشش خداوند است. وقتی کسی قرآن می‌خواند این آرامش و لطف خدا را در دل احساس می‌کند و همچنین قرآن همانند نور و چراغ راه زندگی ما انسان‌ها را نشان می‌دهد.

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین دوم و سوم صفحه 8

 

 

error: Content is protected !!