حل تمرین قرآن پنجم/ درس دوم

قرآن پنجم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 12

 

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 16

در عبارات تمرین بالا، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها، با فلش وصل کنید.

error: Content is protected !!