حل تمرین قرآن چهارم/ درس دهم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 63

معنی لغات زیر را بنویسید.

حَسُنات: کارهای خوب                    سَیّئات: کارهای بد                      حَسَنَۀ: کار خوب                 سَیّئۀ: کار بد

 

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 65

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 66

 

 

error: Content is protected !!