حل تمرین قرآن پنجم/ درس نهم

قرآن پنجم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 72

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 76

در عبارات تمرین بالا، اتصالات را با فلش مشخص کنید.

حتما ببینید

حل تمرین قرآن ششم/ درس چهاردهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 94 قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در …

error: Content is protected !!