حل تمرین قرآن پنجم/ درس چهارم

قرآن پنجم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 28

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 34

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 34

در عبارات تمرین بالا، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و همچنین اتصالات را با فلش نشان دهید.

 

error: Content is protected !!