حل تمرین قرآن ششم/ درس دوم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 12

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 14

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و شماره آیه‌ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

سوره فتح آیه 1

error: Content is protected !!