حل تمرین قرآن ششم/ درس هفتم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 46

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 46

معنای کلمات زیر را بنویس، این‌ها همه نام‌ها و صفات خداوند است.

رَبّ: پروردگار                     رَحمن: بخشنده                    عَلیم: دانا                          سَمیع: شنوا

بَصیر: بینا                         رَزّاق: بسیار روزی دهنده

 

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 48

بررسی كنید پیام قرآنی این درس در سوره‌ی قمر چند بار تكرار شده است؟ آن را بخوانید.

چهار بار

error: Content is protected !!