حل تمرین قرآن ششم/ درس دوازدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 82

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 82

عبارات قرآنی این جلسه را بخوان و دو صفت از صفات رستگاران را بنویس.

امر کردن به کارهای خوب و نهی کردن از کارهای بد

 

error: Content is protected !!