حل تمرین زبان انگلیسی هفتم/ Lesson3: My Age

زبان انگلیسی هفتم: Sounds and Letters صفحه 19

.Circle the month and day of your birth in the tables below

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی هفتم: Speaking and Writing صفحه 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی هفتم:  Your Conversation صفحه 21

error: Content is protected !!