حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار

حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار گفت و گوکنید صفحه 152 دربارهٔ دوكی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره فعالیت صفحه 143 با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان فعالیت صفحه 132 مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران فعالیت صفحه 123 با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!