حل قرآن نهم

حل تمرین قرآن نهم|درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،از چه،قرار ندادیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عم(عن+ـما) کلا ثم لم نجعل مهاد ازواج ثبات معاش از چه هرگز چنین نیست سپس،باز هم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس دهم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه97 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. به تأخیر می اندازد،هشدار ده،داخل شد به ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 انذر یأتی یؤخر دخل لاتزد تبار هشدار ده می آید به تاخیر می اندازد،مهلت …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس نهم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه88 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. توکّل می کند،اندازه،قرار می دهد،محل خروج ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 یتق یجعل مخرج حیث یحتسب یتوکل حسب قدر تقوا داشته باشید قرار می …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه79 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. جهاد و تلاش می کنید،خانه ها،ایمان می آورید،نجات می دهد،گناهان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تنجی تؤمنون تجاهدون کنتم تعلمون یغفر ذنوب مساکن عدن …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رسل بینات یقوم…بـِ حدید بأس منافع ینصر قوی پیامبران،جمع رسول دلایل روشن،جمع بینة رفتار کند…به،به …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه61 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سجده می کند،ترازو،یاد داد،طغیان نکنید،سخن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 علم بیان نجم یسجد رفع وضع میزان لاتطغوا یاد داد،آموخت سخن،سخن گفتن علف،گیاه بدون …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه52 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 کانوا اسحار یستغفرون اموال سائل محروم بودند سحر ها،جمع سحر استغفار می کنند،آمرزش می خواهند ثروت،جمع مال نیازمند،درخواست …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه43 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. روان است،بزرگ،لشکریان،رستگاری،رودها،زیر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 سکینة جنود یدخل تجری تحت انهار فوز عظیم آرامش لشکریان،جمع جند وارد می کند روان است زیر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس سوم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه33 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پاداش،یاران،جاودان،ترس،انجام می دادند،اندوهگین می شوند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اجل مسمی خوف یحزنون اصحاب خالدین جزاء کانوا یعملون سرآمد،مدت مشخص،معین ترس اندوهگین می …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس دوم

جلسه اول از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه23 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زنده می کند،با برکت،می میراند،نزد،میان،ارسال کننده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مبارک،مبارکة منذر عند مرسل بین یحیی یمیت اولین موقنین مبارک،با برکت هشدار …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس اول

جلسه اول از درس اول آموزش مفاهیم صفحه14 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. وحی کردیم،وصیت کردیم،متفرق نشوید،تشریع کرد،وصیت کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 شرع وصی اوحینا وصینا لاتتفرقوا تشریع کرد،مقرر کرد سفارش کرد،وصیت کرد وحی کردیم سفارش کردیم،وصیت کردیم …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!