حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و چهارم: اقتصاد و بهره‌وری

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 162 1- به چند گروه تقسیم شوید. محصولی مانند نان را درنظر بگیرید. هرگروه یکی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و سوم: بهره‌وری چیست؟

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 156 1- گفت و گو و همفکری کنید. ب) به‌طور گروهی، فکر کنید و روشی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و دوم: حقوق و تکالیف شهروندی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 149 1- الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول 7 و 20 را که

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیست و یکم: نهاد حکومت

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 141 1- با توجه به آنچه در سال‌های قبل درباره قوه مقننه، قضائیه و مجریه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس بیستم: آرامش در خانواده

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 135 1- کاربرگه شماره (15) را انجام دهید. کاربرگه شماره (15) سازگاری والدین و فرزندان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس نوزدهم: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 131 2- امروزه مؤسساتی چون مهدکودک‌ها و خانه‌های سالمندان، مراقبت از بعضی از اعضای خانواده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هجدهم: هویت

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 122 2- در درس‌های قبل، با موضوع مهاجرت آشنا شدید. به نظر شما مهاجرت از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفدهم: فرهنگ

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 114 1- فرهنگ چیست؟  مجموعه آداب و رسوم و عقاید یک جامعه که از نسلی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس شانزدهم: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 106 1- با مطالعه متن: الف) نمودار روند تأسیس حکومت جمهوری اسلامی را تکمیل کنید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پانزدهم: انقلاب اسلامی ایران

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 98 1- هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 90 1- دلیل مخالفت گسترده آزادی‌خواهان با قرارداد 1919 چه بود؟ بر اساس این قرارداد

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سیزدهم: نهضت مشروطه

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 85 1- کاربرگه شماره (10) را انجام دهید. کاربرگه شماره (10) زمینه‌ها و عوامل نهضت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوازدهم: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 77 1- چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ به دلیل پی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 71 1- با مطالعه درس و راهنمایی دبیر خود، دلیل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 65 1- متن را مطالعه کنید: الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس نهم: ایرانی متحد و یکپارچه

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 56 1- کابرگه شماره (7) را انجام دهید. کاربرگه شماره (7) نقشه سیاسی ایران در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 48 1- درباره علل و عوامل نابرابری توسعه انسانی در جهان گفت و گو کنید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفتم: جمعیت جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 45 1- با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 37 باتوجه به نقشه: 1- الف) سه کشور نام ببرید که بیش از 300 گونه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پنجم: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 32 1- با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست بوم‌های توندرا، تایگا، جنگل‌های بارانی استوایی،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 22 1- با توجه به نقشه صفحه 21 بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سوم: چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 16 1- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوم: حرکات زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 11 1- الف) در زندگی روزانه ،ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟ استفاده برای فرائض دینی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 4 1- الف) پرس و جو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!