حل قرآن هشتم

حل تمرین قرآن هشتم|درس دوازدهم

جلسه اول از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آمرزنده،قبول کننده،قبول می کند،بازگشت،فرو فرستادن،کیفر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تنزیل غافر قابل توب،توبة …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه99 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. تبعیت نکن،راه،هوی و هوس،جانشین ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 خلیفة احکم لاتتبع هوی یضل سبیل خلیفه،جانشین …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس دهم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه90 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عبادت می کنم،راه یافتگان،شهر،تبعیت کنید،پدید آورد،مرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 مدینة رجل اتبعوا …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس نهم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. خارج می شود،می داند،نازل می شود ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 یعلم یلج یخرج ینزل یعرج …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه75 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آگاه،پیامبر،تبعیت کن،پیروی نکن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 نبی النبی اتق لاتطع اتبع خبیر وکیل …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه67 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،ظاهری،افراد غافل ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 لایخلف ظاهرا حیاة غافلون تخلف نمی کند،خلاف نمی کند ظاهری حیات،زندگی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه59 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. ایمان آوردیم،بی نیاز،جهاد و تلاش می کند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 حسب ءامنا جاهد یجاهد …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه51 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. امامان،وارثان،پیشوایان،قرار می دهیم،خبر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 نتلو نبأ نرید نجعل ائمة وارثین تلاوت می …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه42 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نعمت،شکر می کنم،عمل می کنم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 ان اشکر نعمة التی انعمت اعمل …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هشتم|درس سوم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه32 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نبود،آیا،رویاندیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 اَ کم انبتنا زوج ما ما کان آیا چقدر،چه بسیار …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!