حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس هفتم:My Hobbies

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس هفتم:My Hobbies Reading صفحه 41،42،43 و 44 1-در کلاس درس زبان انگلیسی، دبیرتان به

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس ششم:My Village

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس ششم:My Village Writing  صفحه 31،32،33،34 و 35 در کلاس زبان انگلیسی از طریق کاربرگ،

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس پنجم:My City

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس پنجم:My  City Reading صفحه 25،26،27 و 28   1- شما به همراه خانواده تان

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس چهارم:My Health

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس چهارم:My Health Reading صفحه 19،20 و 21 1-معمولا هنگام جستجو در اینترنت، کلمه هایی

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس سوم:My Abilities

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس سوم:My Abilities Reading صفحه 12،13،14 و 15 1- در مدرسه شما، انجمن زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس اول:My Nationality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس اول:My Nationality Reading صفحه 2،3،4و5 1-معلم جغرافیا تکلیفی تعیین کرده تا میزان آشنایی شما

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!