حل قرآن هفتم

حل تمرین قرآن هفتم|درس دوازدهم

جلسه اول از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه107 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. به پا دارید،بپردازید،رکوع کنید،سجده کنید،یاور،سرپرست ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ارکعوا اسجدوا افعلوا نعم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه99 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نجات دادیم،اندوه و ناراحتی،رفت،ندا کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ذهب ظن نادی سبحان …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس دهم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه91 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پیش از،تسبیح گوی،صبور و شکیبا باش،روزی،بهتر،بهترین،پرهیزکاری،عاقبت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اصبر سبح قبل …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس نهم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. انسان،کار،پرستش،وحی می شود،ملاقات ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 انا یوحی لقاء عمل صالح عبادة …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه75 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. غار،مهیا کن،نازل کرد،بهتر،زینت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 انزل جعلنا زینة احسن اذ کهف …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه67 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عمل می کنند،بشارت و مژده می دهد،ایمان می آورند،کسانی که،کارهای خوب،هدایت می کند،بزرگ،آخرت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه59 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. فکر می کنند،زیتون،درختان خرما،ستارگان،میوه ها،کشت،تعقل و اندیشه می کنند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه51 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دعا،نماز،آسمان،باایمان،پدر و مادرم،روز،می دانی،سپاس و ستایش،شنوا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سماء …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه42 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. این،تو،نیکوکار،شما،بسیار آمرزنده،گفتند،آیا،گناهان،نادان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اَ،هل انتم جاهل انت هذا محس …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن هفتم|درس سوم

جلسه اول از درس سوم صفحه33 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. توکل کن،انجام می دهید،نازل کردیم،کار،نهان،عبادت کن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غیب امر اعبد …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!