حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس اول: بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17 توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است.

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس پانزدهم: مزدوران شیطان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 154 توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهاردهم: کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 143 با توجه به شعر بگویید دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر می‌گذارند؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس سیزدهم: بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 135 به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم‌نشینی با گروهی را انتخاب

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دوازدهم: نشان عزت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 128 با دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید و نمونه‌های دیگری از این

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس یازدهم: نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 116 به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم _ حتی افراد نابینا_ را

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دهم: ستون دین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 108 از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السّلام و یارانش چه می‌آموزیم؟ امام

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس نهم: به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 99 به نظر شما، آیا کسی که ما انسان‌ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانه

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هشتم: افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 92 به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آن‌ها

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هفتم: برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 81 به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس ششم: اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 70 به نظر شما بر اساس آیه فوق، چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس پنجم: پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 62 به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ انسان با

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهارم: عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 47 آیا تاکنون به مرگ فکر کرده‌اید؟ نه به نظر شما چرا از شهدا

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس سوم: تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 42 الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یکساله،

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دوم: استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 26 به نظر شما، بهلول از این درخواست‌ها چه منظوری داشت؟ می‌خواست به هارون

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس اول: بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17 توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است.

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!