حل تمرین نگارش پنجم|درس یازدهم:نقش خردمندان

نگارش پنجم صفحه57 1-با توجه به متن درس،واژه هایی که حروف زیر را دارند،در جاهای مشخص شده،بنویسید. ح:حمله-وحشت-حفظ-حکومت-حرکت-حادثه-حوادث هـ:چهل-هنوز-خاطره-هراس انگیز-ذهن-هنگام-هلاکو

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش پنجم|درس ششم:سرود ملّی

نگارش پنجم صفحه34 1-مانند نمونه کامل کنید.  از خود گذشته+ی=از خودگذشتگی سازنده+ی=سازندگی پاینده+ی=پایندگی جاودانه+س=جاودانگی پاره+ی=پارگی [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″] صفحه35

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!