حل فارسی چهارم

حل تمرین فارسی چهارم/فصل هفتم،درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۳ درست و نادرست ۱.خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند. جواب۱: درست ۲.برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، میتوان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد. جواب۲: نادرست ۳.معلم با پخش تصاویر زیبایی به …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل هفتم،درس شانزدهم:پرسشگری

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۶ درست و نادرست ۱.گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است. جواب۱: نادرست ۲.سوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد. جواب۲: درست ۳.در دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده می شود. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.چه کسانی به دنبال …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل ششم،درس پانزدهم:شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۴ درست ونادرست ۱.شیر خطای موش را بخشید. جواب۱: درست ۲.صیاد یرای شکار شیر دام نهاده بود. جواب ۲: نادرست ۳.فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟ جواب۱: موش گریه و …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل ششم درس چهاردهم:ادب ازکه آموختی؟

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۰ درست ونادرست ۱.می توانیم از بی ادبان ، ادب بیاموزیم. جواب۱: درست ۲.هر کسی که از کار خود تعریف می کند، داناست. جواب۲: نادرست درک مطلب ۱.منظور از عبارت “آموخت ونکرد” چیست؟ جواب۱: یعنی دانش یاد گرفت اما به آن عمل نکرد. ۲.چرا سعدی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل پنجم،درس دوازدهم:اتفاق ساده

فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۵ درست و نادرست ۱.نامه از جبهه ی جنوب آمده بود. جواب۱: درست ۲.مادر،از شدت ناراحتی به گریه افتاد. جواب۲: نادرست فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۶ درک مطلب ۱. نویسنده ی نامه،که بود؟ جواب۱: پدر از جبهه برای آن ها نامه نوشته بود. ۲.چه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل پنجم،درس یازدهم:فرمانده ی دل ها

فارسی چهارم ، صفحه ی۹۱ درست و نادرست ۱.آزادی خرمشهر از دست متجاوزان،آرزوی همه ی مردم ایران بود. جواب۱: درست ۲.بالگردهای دشمن موفق شدند فرماندهان نظامی را از میدان نبرد نجات بدهند. جواب۲: نادرست ۳.پیکی که برای حسین خبر آورده بود،تشنه بود. جواب۳: درست فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۲ …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل پنجم،درس دهم:باغچه ی اطفال

فارسی چهارم ، صفحه ی ۸۴ درست ونادرست ۱. باغچه بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت. جواب۱: نادرست ۲.باغچه بان در کودکی شعر می سرود. جواب۲: درست ۳.قبل از باغچه بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا ونابینا نیفتاده بود. جواب۳: درست ۴.باغچه بان با پشتکار واراده به …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل چهارم،درس نهم:درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی۷۷ درس آزاد: عید نوروز با تمام شدن زمستان و از راه رسیدن بهار عید نوروز آغاز می شود . ایرانیان در گذشته برای هر یک از روزهای سال اسمی انتخاب می کردند و نوروز به معنی نخستین روز از ماه فروردین است.عید نوروز یکی از …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی چهارم/فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۴ درس آزاد:  حکیم ابوالقاسم فردوسی ابوالقاسم فردوسی طوسی ، شاعر قرن پنجم هجری و سراینده ی اثر جاویدان شاهنامه است. اورا بزرگ ترین شاعر حماسه سرای ایرانی می دانند و به وی لقب “حکیم سخن” و”حکیم طوس” داده اند. کودکی وجوانی فردوسی در عصر …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!