حل نگارش چهارم

حل تمرین نگارش چهارم|درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

نگارش چهارم صفحه103 1-براي هر يک از شكلهای صداي «س» دو كلمه از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.  تصاویر-صفحه مثل-ثابت کلاس-مدرسه صفحه104 3-با اضافه كردن اجزای زير به كلمه ی مناسب،كلمه های جديد بسازيد.  زار-نده گل،دو،شوره جوی،ياب،شالی جوینده-یابنده-دونده شالی زار-گل زار-شوره زار 1-ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشخص …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس شانزدهم:پرسشگری

نگارش چهارم صفحه96 1-ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. منتظر-معلّق-خلاصه-عجیب و غریب-لحظه فیلسوفان-علامت-فضا-ریاضی-دانش اندوزی 2-زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانک،خط بكشيد. جهل-می گذرانید-غریب 3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد. دوستم توپ را از فروشنده گرفت. گرفت دوستم توپ را …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس پانزدهم:شیر و موش

نگارش چهارم صفحه87 1-هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهید. ترکیب با «ـِ» موشِ بازیگوش شاهِ وحوش روزِ دگر ترکیب با«یِ» پنجه ی صیّاد کلّه ی موش بیشه ی خفته صفحه88 2-مانند نمونه كلمه هايی را از متن پيدا كنيد …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟

نگارش چهارم صفحه81 2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد. ادب،آداب،مؤدّب عالم،علم،معلوم معطّر-عطر-عطّار ناظر،منظور،نظر 3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد. سعيد گل را چيد. چید سعید گل را مریم داستان را خواند. خواند مریم  داستان را مادرم غذا را پخت. پخت مادرم غذا را …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس سیزدهم:لطف حق

نگارش چهارم صفحه76 1-با توجه به جای نشانه های هر کلمه،مانند نمونه کلمه بسازید. منزل: م:مادر ن:سنگر ز:آرزو ل:جلیل توفان: ت:تیراندازی و:صورت ف:تصفیه ا:ارباب ن:باران 2-كلمه هایی را كه يكي از نشانه های «ه» و «ح» دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد. حق-ساحل-حسرت-نگاه-بی گناه-رهی-وحی-رهرو-مهر-تنها-بنده پروری-سطح-گاهواره-دایه-حکم-می دهیم-به-رودها-شیوه-گفته-وحی-چه-آنچه-نه صفحه77 3-هر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس دوازدهم:اتّفاق ساده

نگارش چهارم صفحه 69 1-کلمه های را که آخر آنها صدای /ه/ است در متن درس پیدا کنید و بنویسید. شیشه-نوشته-پروانه-جبهه-نامه-همیشه سایه-قطره-خانه-ساده-شانه صفحه70 2-با توجه به متن درس،کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید. باران-برف-ظرف-خوب-جبهه-خواند-دست سایه-قرار-بلند-یک-قطره-تگرگ-خانه 3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید. حکیم دانا اندیشید. اندیشید …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس یازدهم:فرمانده دل ها

نگارش چهارم صفحه64 2-کلمه هایی را که در متن درس وجود دارد،پیدا کنید و یک بار از روی آنها بنویسید. نفوذ-مقابله-شجاعت-بی وقفه-وحشت-سقّا-سقوط 3-با هر یک از کلمه های زیر یک جمله ی جدید و مناسب بنویسید. وصف ناپذیر: شور وصف ناپذیری وجود مرا فرا گرفته بود. تسخیر ناپذیر: اراده ی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس دهم:باغچه ی اطفال

نگارش چهارم صفحه58 1-با توجه به متن درس واژه ها را کامل کنید. سرگذشت-خویش-اقامت-خشنود-نمی پذیرند-اطفال-تصویر-استاد 2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. حرفه ی -طاق-طبع-راضی-فراوان-برگزیده 3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید. حکیم اندیشید. اندیشید حکیم مینا خندید. خندید مینا مهرداد خوابید. خوابید مهرداد …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس هفتم:مهمان شهر ما

نگارش چهارم صفحه 44 1-ابتدا حروف جاافتاده را با مراجعه به متن درس بنویسید؛سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید. نشاط-خوشحال-انتظار-غوغا-چهره-پاکیزه-همهمه انتظار-پاکیزه-چهره-خوشحال-غوغا-نشاط-همهمه 2-جدول زیر را با توجه به متن درس کامل کنید. حرف کلمه ط نشاط-فقط-طرف-طلوع-خاطر-طول صـ ص خلاصه-صدا-صبح-صورت-صبر-صف ظ انتظار-لحظه-منظّم 3-یک متن بنویسید و سه تا از …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!