حل تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟

نگارش چهارم صفحه81 2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد. ادب،آداب،مؤدّب عالم،علم،معلوم معطّر-عطر-عطّار ناظر،منظور،نظر 3-نمودار

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش چهارم|درس دهم:باغچه ی اطفال

نگارش چهارم صفحه58 1-با توجه به متن درس واژه ها را کامل کنید. سرگذشت-خویش-اقامت-خشنود-نمی پذیرند-اطفال-تصویر-استاد 2-با توجه به متن درس،جاهای

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش چهارم|درس سوم:راز نشانه ها

نگارش چهارم صفحه20 1-کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید. هوش-فهم-دست نخورده-قهوه خانه-جادّه-آفرین آفرین-جادّه-دست نخورده-فهم-قهوه خانه-هوش 2-با توجه

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!