بایگانی/آرشیو برچسب ها : پاسخ نگارش چهارم

حل تمرین نگارش چهارم|درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

نگارش چهارم صفحه103 1-براي هر يک از شكلهای صداي «س» دو كلمه از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.  تصاویر-صفحه مثل-ثابت کلاس-مدرسه صفحه104 3-با اضافه كردن اجزای زير به كلمه ی مناسب،كلمه های جديد بسازيد.  زار-نده گل،دو،شوره جوی،ياب،شالی جوینده-یابنده-دونده شالی زار-گل زار-شوره زار 1-ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشخص كنيد؛سپس با كنار هم قرار دادن آنها كلمه ای بسازيد. …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس شانزدهم:پرسشگری

نگارش چهارم صفحه96 1-ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. منتظر-معلّق-خلاصه-عجیب و غریب-لحظه فیلسوفان-علامت-فضا-ریاضی-دانش اندوزی 2-زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانک،خط بكشيد. جهل-می گذرانید-غریب 3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد. دوستم توپ را از فروشنده گرفت. گرفت دوستم توپ را  از فروشنده مسعود گل را از گل فروشی خرید. خرید …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس پانزدهم:شیر و موش

نگارش چهارم صفحه87 1-هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهید. ترکیب با «ـِ» موشِ بازیگوش شاهِ وحوش روزِ دگر ترکیب با«یِ» پنجه ی صیّاد کلّه ی موش بیشه ی خفته صفحه88 2-مانند نمونه كلمه هايی را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آنها مانند واژه ی نوشته شده باشد. گاز،باز …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟

نگارش چهارم صفحه81 2-مانند نمونه،كلمه هايی را كه در يك گروه قرار دارند،دسته بندي كنيد. ادب،آداب،مؤدّب عالم،علم،معلوم معطّر-عطر-عطّار ناظر،منظور،نظر 3-نمودار جمله های زير را رسم كنيد. سعيد گل را چيد. چید سعید گل را مریم داستان را خواند. خواند مریم  داستان را مادرم غذا را پخت. پخت مادرم غذا را صفحه82 1-با توجه به متن درس،كلمه ها گروه «الف»  را …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس سیزدهم:لطف حق

نگارش چهارم صفحه76 1-با توجه به جای نشانه های هر کلمه،مانند نمونه کلمه بسازید. منزل: م:مادر ن:سنگر ز:آرزو ل:جلیل توفان: ت:تیراندازی و:صورت ف:تصفیه ا:ارباب ن:باران 2-كلمه هایی را كه يكي از نشانه های «ه» و «ح» دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد. حق-ساحل-حسرت-نگاه-بی گناه-رهی-وحی-رهرو-مهر-تنها-بنده پروری-سطح-گاهواره-دایه-حکم-می دهیم-به-رودها-شیوه-گفته-وحی-چه-آنچه-نه صفحه77 3-هر يک از كلمه های زير را در جای خالي مناسب …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس دوازدهم:اتّفاق ساده

نگارش چهارم صفحه 69 1-کلمه های را که آخر آنها صدای /ه/ است در متن درس پیدا کنید و بنویسید. شیشه-نوشته-پروانه-جبهه-نامه-همیشه سایه-قطره-خانه-ساده-شانه صفحه70 2-با توجه به متن درس،کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید. باران-برف-ظرف-خوب-جبهه-خواند-دست سایه-قرار-بلند-یک-قطره-تگرگ-خانه 3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید. حکیم دانا اندیشید. اندیشید حکیم دانا دختر کوچولو خوابید. خوابید دختر کوچولو معلّم مهربانم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس یازدهم:فرمانده دل ها

نگارش چهارم صفحه64 2-کلمه هایی را که در متن درس وجود دارد،پیدا کنید و یک بار از روی آنها بنویسید. نفوذ-مقابله-شجاعت-بی وقفه-وحشت-سقّا-سقوط 3-با هر یک از کلمه های زیر یک جمله ی جدید و مناسب بنویسید. وصف ناپذیر: شور وصف ناپذیری وجود مرا فرا گرفته بود. تسخیر ناپذیر: اراده ی تسخیرناپذیر او تعجّب شیطان را برانگیخته بود. خستگی ناپذیر: رضا …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس دهم:باغچه ی اطفال

نگارش چهارم صفحه58 1-با توجه به متن درس واژه ها را کامل کنید. سرگذشت-خویش-اقامت-خشنود-نمی پذیرند-اطفال-تصویر-استاد 2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. حرفه ی -طاق-طبع-راضی-فراوان-برگزیده 3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید. حکیم اندیشید. اندیشید حکیم مینا خندید. خندید مینا مهرداد خوابید. خوابید مهرداد صفحه59 1-با توجه به متن درس،کلمه هایی که حروف زیر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس هفتم:مهمان شهر ما

نگارش چهارم صفحه 44 1-ابتدا حروف جاافتاده را با مراجعه به متن درس بنویسید؛سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید. نشاط-خوشحال-انتظار-غوغا-چهره-پاکیزه-همهمه انتظار-پاکیزه-چهره-خوشحال-غوغا-نشاط-همهمه 2-جدول زیر را با توجه به متن درس کامل کنید. حرف کلمه ط نشاط-فقط-طرف-طلوع-خاطر-طول صـ ص خلاصه-صدا-صبح-صورت-صبر-صف ظ انتظار-لحظه-منظّم 3-یک متن بنویسید و سه تا از کلمه های زیر را در آن به کار ببرید. پسرک …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس ششم:آرش کمانگیر

نگارش چهارم صفحه 38 1-با توجه به متن ذرس های پنجم و ششم جدول را کامل کنید. ح ب س ص ح ب ت ج ی ح و ن خ و ش ح ا ل ن ا ر ا ح ت 2-مانند نمونه کامل کنید. منتظر: انتظار تحقیر: حقارت محکم: استحکام ماهر: متبهر نقص: ناقص صفحه 39 جمله های متن …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس پنجم:رهایی از قفس

نگارش چهارم صفحه31 1-بیت هایی را که کلمه های زیر در آن به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و بنویسید. طوطیان،شادکام،ارمغان،خطّه گفت:«گفتم آن شکایت های تو              با گروهی طوطیان،همتای تو» کرد بازرگان تجارت را تمام                      باز آمد سوی  منزل، شادکام هر غلامی را بیاورد ارمغان              …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس چهارم:ارزش علم

نگارش چهارم صفحه25 1-جدول را مانند نمونه کامل کنید. غرق مشغول غ م غر مش غرق مشغـ مشغو مشغول 2- در هر ردیف با توجه به متن درس،کلمه ی خواسته شده را پیدا کنید. 1 ق ص د 2 ح ک ی م 3 ا د ا م ه 4 س ر م ا ی ه صفحه26 فرض کنید مشغول …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس سوم:راز نشانه ها

نگارش چهارم صفحه20 1-کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید. هوش-فهم-دست نخورده-قهوه خانه-جادّه-آفرین آفرین-جادّه-دست نخورده-فهم-قهوه خانه-هوش 2-با توجه به معنای جمله ها،کلمه مناسب را انتخاب کنید. غذا حیاط اساس صفحه21 1-در جدول زیر کلمه های درس آمده است.پنج کلمه از آنها را پیدا کنید و با هر یک جمله بسازید. جادّه:رانندگی در جادّه های شلوغ ،کار بسیار سختی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس دوم:کوچ پرستوها

نگارش چهارم صفحه14 1-با توجه به متن درس،واژه هایی را در جدول بنویسید که حروف زیر در آنها باشد. حرف کلمه حـ ح حشرات-صبح-حمله هـ ـهـ ه هوا-لانه-عهده غـ غ مشغول-آغاز-تغییرات قـ ق برق-عقاب-قرقی 2-کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کنید. لطافت-بعضی-معتدل-عقاب-هنگام-نظر 3-متن زیر را بخوانید و نشانه های نگارشی آن را بگذارید. روزی مبینا،زهرا،هانیه و مریم در حیاط …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش چهارم|درس اول:آفریدگار زیبایی

نگارش چهارم صفحه 8 1-سه جمله از متن را که در آن ها کلمه ی«پاییز»به کار رفته است،بنویسید. روزی بهار،تابستان،پاییز و زمستان باهم گفت و گو می کردند. پاییز برای کار خود،رنگ های آتشین انتخاب کرد. خورشید به تصویرهای نقّاشی پاییز نگاه کرد. 2- هشت کلمه از متن درس بنویسید که ارزش املایی دارند. تصمیم-صنوبر-پذیرفت-تصویر-طبیعت-صحبت-منظره-صورتی صفحه9 3-چیزهایی را که در …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!