حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address Reading  صفحه 56 و 57 1ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House Reading page 52 and 53 1ــ در کلاس زبان انگلیسی، معلم از

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance Reading page 48 and 49 1ــ در متن زیر، دور کلماتی که

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family Reading page 44 and 45 1- در متن زیر دور کلماتی که

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age Reading 1- روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس دوم:My classmates

حل تمرین کتاب کار زبان هفتم|درس دوم:My classmates Reading 1-در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعّالیت به چند گروه

بیشتر بخوانید

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس اول: my name

حل تمرین کتابکار زبان هفتم|درس اول:my name Reading ١ــ اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!