آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه20 مرورفصل

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/Yd9yr” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه20[/button] تماشا کردن در نمایش [button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/kup9″ icon=””

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه19 تمرین محاسبات

تماشا کردن در آپارات [button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/2p78r” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه19[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/gqk8″ icon=””

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه18 مقایسه ی اعداد

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/QzBZ6″ icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه18[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/dnh7″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه17 عددنویسی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/THXSu” icon=”” target=”false”]ریاضی چهارم صفحه17[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/9id6″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه16 معرفی میلیون

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/m01KE” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه16[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/6fa5″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه15 گسترده نویسی

تماشا کردن در آپارات [button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/XjCul” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه15[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/z833″ icon=””

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه14 ماشین ورودی خروجی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/L1zFC” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه14[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/s1w1″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه12 ماشین ورودی خروجی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/ImoKR” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه12[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/dng7″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه11 الگویابی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/2ZfPt” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه11[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/z823″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه10 الگویابی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/35fAm” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه10[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/kuh9″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه8 الگوها

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/pJyKQ” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه8[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/s1p1″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه7 عددنویسی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/4uf8U” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه7[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/oxk0″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه6 جدول ارزش مکانی

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/mOFoi” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه6[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/dn97″ icon=”” target=”false”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه3 الگویابی،رسم شکل

تماشا کردن در آپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/RWyTZ” icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه3[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/s1o1″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه2 حل مسئله

تماشا کردن در اپارات[button color=”green” size=”medium” link=”https://aparat.com/v/gZKO6″ icon=”” target=”true”]ریاضی چهارم صفحه2[/button] تماشا کردن در نمایش[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.namayesh.com/v/gqb8″ icon=”” target=”true”]ریاضی

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم چهارم | درس دهم: بدن من (2)

فعالیت ص 85 6-هریک از افراد گروه این فعّالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسید.(برعهده دانش

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم چهارم|درس هشتم: آسمان در شب

حل تمرین علوم چهارم|درس هشتم:آسمان در شب فعالیت ص 69 5- در ستون(1) جدول، نتیجه مشاهده ی نی ها از

بیشتر بخوانید

حل تمرین علوم چهارم |درس ششم:سنگ ها

« حل تمرین علوم چهارم | درس ششم : سنگ ها »   فعالیت صفحه 49 4- سکّه ای را

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!